ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

      Викладачі загальноосвітніх дисциплін надають перевагу тим сучасним особистісноорієнтованим методикам навчання, які активізують пізнавальну діяльність студентів, викликають інтерес до предметів, розкривають суть, стимулюють логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки та узагальнення. Значну увагу приділяють розвиткові творчого потенціалу, формуванню практичних навичок та вмінь, спрямовуючи їх на виховання професійних якостей особистості.

     Методичні циклові комісії працюють над комплексами навчально-методичного забезпечення, удосконаленням та впровадженням в навчальний процес новітніх технологій, електронних посібників для самостійної роботи студентів. З метою забезпечення виконання навчальних планів та програм, проведення на якісному рівні занять з дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки створена належна матеріально-технічна база.

єєє

їїїї

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ххх

ххх

ххх

Федунишин Любомира Любомирівна

голова ЦМК економічних та соціально-гуманітарних дисциплін

ххх

      Однією з основних функцій ЦМК є формування в студентів сучасного світогляду, вміння логічно, конструктивно та творчо мислити, здійснювати аналіз політичного та економічного життя нашої країни. 

     На викладацький склад циклової методичної комісії покладені завдання культурологічної підготовки студентів, формування національної свідомості, патріотизму, соціально-психологічних якостей свідомих громадян, здатних до самовираження та самоствердження. Реалізація цих завдань відбувається через викладання таких навчальних дисциплін: «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», «Філософія», «Політологія», «Психологія», «Соціологія», «Політична економія», «Правознавство» та інші.

     Викладацький склад вдало поєднує досвід старших та завзятість і енергійність молодих фахівців. Постійно працює над підвищенням рівня змісту дисциплін, використовуючи у своїй діяльності інноваційні методи та новітні технології навчання. Велика увага приділяється розробці та виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці й оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки й освітніх стандартів.

ххх

викладачі ЦМК соціально-гуманітарних дисциплін

ххВх

ххх

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ххх

ххх

ххх

Коп’як Галина Степанівна 

голова ЦМК філологічних дисциплін

ххх

     На сьогодні викладачі ЦМК філологічних дисциплін беруть активну участь у роботі конференцій та обласних семінарів, діляться власним досвідом роботи, проводять відкриті навчальні заняття та позааудиторні виховні заходи, висвітлюють результати своєї праці в пресі і на телебаченні.

     У розпорядженні викладачів 5 кабінетів іноземної мови, кабінет української літератури, кабінет зарубіжної літератури, кабінет української мови та кабінет української мови за професійним спрямуванням. Кожний викладач розробив комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Усі кабінети естетично оформлені та забезпечені належною кількістю навчально-методичної літератури, яка систематично поновлюється та поповнюється.

ххх

викладачі ЦМК філологічних дисциплін

ххх

ххх

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ххх

ххх

ххх

Лапчак Леся Іванівна

голова ЦМК природничо-математичних дисциплін

ххх

     Важко переоцінити роль предметів фізико-математичного циклу в підготовці спеціалістів технічного та економічного напрямів. До складу циклової методичної комісії входить 7 викладачів, у розпорядженні яких обладнані кабінети та лабораторії. Усі вони естетично оформленні, забезпечені необхідною кількістю приладів та матеріалів. Крім традиційних методів навчання викладачі ЦМК використовують елементи інтерактивного навчання, застосовують комп’ютерні та мультимедійні технології.

    Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів, розвитку логічного мислення, формуванню вмінь та навичок при розв’язуванні конкретних завдань. Студенти коледжу неодноразово були учасниками та призерами предметних олімпіад фізико-математичного циклу.

ххх

викладачі ЦМК природничо-математичних дисциплін

ххх

хххх

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

ш

о

хххл

Кицька Олег Васильович

голова ЦМК фізичного виховання і захисту Вітчизни

ш

ш

         Фізичне виховання посідає важливе місце у навчально-виховному процесі, забезпечує різнобічну фізичну й спортивну підготовку студентів, формує свідоме ставлення до рухової активності.

      Основне завдання ЦМК фізичного виховання і захисту Вітчизни – формування фізичної культури студентів, удосконалення спортивної майстерності, організація здорового способу життя, оволодіння базовими знаннями військово-медичної підготовки.

     При проведенні занять з фізичного виховання використовуються різні форми організації навчально-виховного процесу: обов’язкові заняття з фізичної культури, що проводяться за розкладом, самостійні заняття студентів у групах здоров’я та спортивних секціях.

лл

о

викладачі ЦМК фізичного виховання і захисту Вітчизни

Баннери: