Відділення теплоенергетики та КІТ

дддд
КРУГЛА Наталія Михайлівна
завідувач відділення теплоенергетики та
комп'ютерно-інтегрованих технологій
ррррр

пппппаааап

     У зв’язку із відкриттям нових спеціальностей в Бурштинському енергетичному коледжі ІФНТУНГ в 2013 році було створено інженерно-екологічне відділення.

     Викладачі відділення здійснюють підготовку фахівців за такими спеціальностями:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

144 Теплоенергетика

101 Екологія

193 Геодезія та землеустрій

     З кожним роком кількісно і якісно зростає викладацький персонал, збільшується кількість студентів. Відкриваються нові спеціальності, створюються нові відділення.

оо

оо

ллл

Це молодші спеціалісти:

          - техніки - теплотехніки, які є необхідними в галузі монтажу і експлуатації теплоенергетичного устаткування, для роботи в монтажних та ремонтних організаціях на посадах техніка, майстра виробничої дільниці, а також на робітничих посадах;
         - техніки з автоматизації виробничих процесів, яких готують для професійної діяльності в галузі експлуатації на діючих електростанціях в цехах теплової автоматики та вимірювань. Вони можуть займати посади: майстер з контролю якості монтажу автоматизованих систем, технік-налагоджувальник систем автоматизації, технік-метролог з перевірки якості ремонту контрольно-вимірювальних пристроїв;
          - техніки – екологи готуються для професійної діяльності в сфері охорони і раціонального використання ресурсів природного середовища, моніторингу і контролю за станом навколишнього середовища та впливом на навколишнє природне середовище діяльності людини. Вони можуть працювати в управліннях і організаціях, підрозділах і службах системи державних комітетів екологічної безпеки, земельних ресурсів та водного господарства, агропромислового комплексу на первинних посадах техніка-еколога, еколога, лаборанта-еколога;
          - техніки – землевпорядники займаються діяльністю, що стосується сфери землевпорядкування, земельного кадастру і проектно-пошукових робіт на землях державної, приватної і комунальної форм власності. Вони можуть працювати в системі Держкомзему України, проектних інститутах землеустрою НААНУ, місцевих радах, районних та міських управліннях Держкомзему, кооперативних та приватних організаціях.

      Для організації повноцінного навчання ведеться клопітка робота. З кожним днем, тижнем та місяцем наполегливої праці створювались та оснащувались необхідним устаткуванням і обладнанням кабінети та лабораторії - котельних установок, турбінних установок теплових електричних станцій, теплотехнічних вимірювань та автоматизації, експлуатації енергетичних установок. З метою підвищення якості практичної підготовки студентів зміцнюється матеріально-технічна база слюсарно- механічної , тепломонтажної та зварювальної майстерень.

ддд

ддд

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

дд

жж

ооо

ОСТАПЕНКО Віктор Васильович 

голова ЦМК теплотехнічних дисциплін

ддд

     До складу циклової комісії входить  викладачі з майстром виробничого навчання.

оооо

дд

дд

      Навчально-матеріальна база спеціальності відповідає всім вимогам навчального плану та програм дисциплін. Для повноцінного забезпечення навчального процесу створено спеціалізовані лабораторії:

-       лабораторія основ теплотехніки;

-       лабораторія теплотехнічних вимірювань і автоматики;

-       лабораторія технічної механіки;

-       лабораторія гідрогазодинаміки;

-       лабораторія тягодуттьових машин;

-       лабораторія теорії автоматичного управління та технічних засобів автоматизації

-       лабораторія загальної електротехніки та електроніки.

лл

лл

ллллл

ооооо

лллл

ааа

гг

   Крім того, успішно функціонують кабінети фахової підготовки:

-       кабінет котельних установок;

-       кабінет теплових електричних станцій;

-       кабінет турбінних установок;

-       кабінет обслуговування і випробування  теплоенергетичного устаткування ТЕС;

-       кабінет монтажу та ремонту теплоенергетичного устаткування;

-       кабінет обробки води;

-       кабінет трубопроводів ТЕС та інші.

лллл

ооо

 ххх

   Кабінети та лабораторії спеціальності забезпечені сучасним обладнанням, приладами та інструментами, які визначаються тематикою та видами занять. В навчальному процесі постійно використовуються установки, моделі, макети, лабораторне обладнання, яке створене студентами та викладачами, а також виконане на базі енергетичних підприємств. Все це – результат творчої співпраці викладачів, виробничників та студентів.

     Одним із основних видів занять, які впроваджені в навчальний процес, є практичні заняття у виробничих майстернях коледжу, які обладнані необхідними засобами, теплотехнічним устаткуванням, трубопроводами, насосними агрегатами тощо.

     Навчально-методична документація, яка розроблена викладачами циклової комісії, навчальне устаткування дають можливість повною мірою виконувати наскрізну програму з набуття робітничої професії студентами третіх курсів.

     Значна частина навчального унаочнення, якими обладнані кабінети та лабораторії розроблена, спроектована і виконана безпосередньо в навчальному закладі, що являється результатом творчої роботи викладачів і студентів при проведенні курсового та дипломного проектування на спеціальності.

дддд

лл

лоооо

ллл

дддд

жжжжж

ллллл

ллл

ХХХ

ХХХ

ХХХЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
пппп

дддд


ххх

ДРАБЧУК Світлана Іванівна

голова ЦМК автоматизації і комп'ютерних технологій

ррр

     Циклова методична комісія автоматизації забезпечує проведення навчально-методичного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації.

ооо

оооо

   Якісна освіта забезпечується потужною матеріально-технічною базою, основою якої є лабораторії, оснащені мікропроцесорними пристроями, технічними комплексами промислової автоматики, що дозволяє студентам поглиблено вивчати особливості побудови комп’ютерно-інтегрованих виробництв; широким використанням комп’ютерної техніки та доступу в мережу Іnternet для дистанційного вивчення навчальних дисциплін; практичною адаптацією випускників на сучасних енергетичних підприємствах України.

ххх

ппп

оооо

ррр

ооо

     Методична робота викладачами циклової комісії автоматизації проводиться шляхом розроблення конспектів лекцій, видання навчальних посібників, довідників, методичних комендацій до вивчення дисциплін тощо. Завідувачі кабінетів та лабораторій проводять чималу роботу щодо поповнення та поновлення матеріальної-технічної бази.

лллл

ххх

ххх

     Студенти здобувають знання у лабораторіях, кабінетах, майстернях, оснащених спеціальним обладнанням, приладами, необхідним унаочненням.

     З  метою формування у студентів глибоких знань, вмінь та навичок викладачі ЦМК проводять практичні заняття  на Бурштинській ТЕС. Більшість викладачів є керівниками технологічної і переддипломної практик. Враховуючи вимоги часу, розробляють тематики для курсового і дипломного проектування з використанням енергозберігаючих технологій та сучасних засобів вимірювання і автоматизації.

ррррр

оооо

рррр

ррррд

щщщщщщ

оооо

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

дддддррр

НИКОЛИН Ірина Богданівна

голова ЦМК загальноінженерних дисциплін

ллл

     вввв

     Нарешті людство усвідомило, що природа має абсолютну цінність не тому, що приносить користь, а тому, що без неї неможливе саме існування. І тепер нового звучання набувають слова відомого філософа Л. Сенеки: «Жити щасливо і жити у злагоді з природою – одне й те саме». 

     Керуючись потребою у кваліфікованих спеціалістах-екологах, у 2013 році в коледжі вперше було здійснено набір студентів за спеціальністю «Прикладна екологія». 

     аааа

ххх

ххх

     Реалізація завдань професійної підготовки майбутніх спеціалістів потребує формування  особистості, яка здатна до плідної діяльності в сучасних умовах. Викладачі комісії якісно організовують навчально-виховний процес, добре володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання.

ххх

ххх

     Базами практик є науково-дослідна лабораторія в селищі Маріямпіль,  Галицький національний природний парк, навчальний полігон та лабораторії коледжу. 

дд

рррр

     Ринкові перетворення в національній економіці значною мірою торкнулися і земельних відносин. Збільшується кількість земельних власників, змінюється нормативно-правова база та механізм регулювання і управління земельними ресурсами. Реформування земельних відносин обумовило потребу кадрового забезпечення фахівцями-землевпорядниками. У зв’язку з цим у 2013 році в Бурштинському енергетичному коледжі ІФНТУНГ було відкрито спеціальність «Землевпорядкування», що здійснює фахову підготовку молодших спеціалістів, фахівців з організації ефективного використання земель, їх охорони, контролю за дотриманням земельного законодавства.

ллл

лл

ддд

      З відкриттям нових спеціальностей велася копітка робота з оснащення аудиторій та лабораторій  необхідним устаткуванням та обладнанням, поповнення кваліфікованого викладацького складу. На сьогодні викладачі циклової методичної комісії землевпорядкування та екології забезпечують проведення навчально-методичного процесу на рівні державних стандартів якості освіти підготовки молодших спеціалістів відповідної кваліфікації.

ппп

ллл

     З метою вдосконалення методики проведення лабораторних і практичних занять зі спеціальних дисциплін викладачі ЦМК тісно співпрацюють із науковцями відповідних кафедр Інженерно-екологічного інституту Івано-Франківського національного технічного університету  нафти і газу.

ххх

оооо

 ддд

пппп

 

 

 

 

 

 

Баннери: